Årsstämma 2020

Aktieägarna i Everysport Media Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 26 maj 2020 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Gamla Brogatan 11 i Stockholm.

Aktieägare som önskar delta vid årsstämma ska:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken tisdagen den 19 maj 2020, och
  • dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast tisdagen den 19 maj 2020, under adress Everysport Media Group AB, Box 3619, 103 59 Stockholm med angivande av ”Årsstämma”, eller via e-post till alexander.rodstrom@esmg.se.

Everysport Media Group