Bolagsordning

Everysport Media Group AB (publ), org. nr. 556739-8143

 

§ 1 Företagsnamn

 

Bolagets företagsnamn är Everysport Media Group AB (publ).

 

§ 2 Styrelsens säte

 

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

 

§ 3 Verksamhet

 

Bolaget skall bedriva informationstjänster via internet och mobiltelefon samt därmed förenlig verksamhet inom mediabranschen.

 

§ 4 Aktiekapital

 

Aktiekapitalet utgör lägst 2 000 000 kr och högst 8 000 000 kronor.

 

§ 5 Antal aktier

 

Antal aktier skall vara lägst 4 500 000 stycken och högst 18 000 000 stycken.

 

§ 6 Styrelse och revisorer

 

Styrelsen består av lägst av tre och högst åtta ledamöter. Den väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

 

En till två revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag utses på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls under det första, andra, tredje eller fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

 

 

§ 7 Kallelse till bolagsstämma

 

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkt för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelse till årsstämman skall ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till extra bolagsstämman skall ske tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Skall på extra bolagsstämma beslut fattas om ändring av bolagsordningen skall dock kallelse ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

 

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Aktieägare får ha med sig biträden vid bolagsstämman endast om han eller hon anmäler antalet biträden till bolaget i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till bolagsstämma. 

 

§ 8 Öppnande av stämma

 

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

 

§ 9 Bolagsstämma

 

Ordinarie bolagsstämma hålles årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

 

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma.

 

1)  Val av ordförande vid stämman;

 

2)  Upprättande och godkännande av röstlängd;

 

3)  Godkännande av dagordning;

 

4)  Val av en eller två justeringsmän;

 

5)  Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;

 

6)  Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse:

 

7)  Beslut

 

  1. a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  2. b) dispositionerna beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  3. c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;

 

8)  Fastställande av styrelse- och i förekommande fall, revisionsarvoden;

 

9)  Val av styrelse och, i förekommande fall, revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter;

 

10) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

 

§10 Fullmaktsinsamling och poströstning

 

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

 

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

 

§11 Räkenskapsår

 

Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden 1 januari till den 31 december.

 

§ 12 Avstämningsförbehåll

 

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6–8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

 

____________________

 

Antagen vid årsstämma den 24 maj 2021

 

Everysport Media Group