Bolagsordning

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Everysport Media Group AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall bedriva informationstjänster via internet och mobiltelefon samt därmed förenlig verksamhet inom mediabranschen.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 2 000 000 kr och högst 8 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antal aktier skall vara lägst 4 500 000 stycken och högst 18 000 000 stycken.

§ 6 Aktieslag

Aktierna kan vara dels A-aktier och dels B-aktier. A-aktie medför 10 röster och B-aktie 1 röst.

A-aktier kan utges till ett antal om högst 16 200 000. B-aktier kan utges till ett antal om högst 1 800 000 aktier

Beslutar bolaget att genom en kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, ska ägare av aktier av serie A och serie B ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte de sålunda erbjudna aktierna räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast serie A eller serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Om bolaget beslutar att ge ut teckningsoptioner eller konvertibler genom kontantemission eller kvittningsemission, har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner, som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse frän aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts ska inte innebära

någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring i bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 7 Styrelse och revisorer

Styrelsen består av lägst av tre och högst åtta ledamöter. Den väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

En till två revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag utses på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls under det första, andra, tredje eller fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkt för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelse till årsstämman skall ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till extra bolagsstämman skall ske tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Skall på extra bolagsstämma beslut fattas om ändring av bolagsordningen skall dock kallelse ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Aktieägare får ha med sig biträden vid bolagsstämman endast om han eller hon anmäler antalet biträden till bolaget i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till bolagsstämma.

§ 9 Öppnande av stämma

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

§ 10 Bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma hålles årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma.

 1. Val av ordförande vid stämman;

 2. Upprättande och godkännande av röstlängd;

 3. Godkännande av dagordning;

 4. Val av en eller två justeringsmän;

 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;

 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse:

 7. Beslut

  a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

  b) dispositionerna beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,

  c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer;

 8. Fastställande av styrelse- och i förekommande fall, revisionsarvoden;

 9. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter;

 10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden 1 januari till den 31 december.

§ 12 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6–8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Everysport Media Group