Om Styrelsen
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets långsiktiga verksamhet. Styrelsen skall också utfärda riktlinjer till koncernchefen. Dessutom skall styrelsen se till att bolagets organisation avseende redovisning, medelsförvaltning och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt är betryggande.

STYRELSENS ANSVAR OCH ARBETSUPPGIFTER

Styrelsen har utsetts för att ge ett effektivt stöd för och kontroll av ledningens arbete. Styrelsen har antagit en arbetsordning för sitt arbete som innehåller regler för antal ordinarie styrelsemöten, vilka ärenden som skall behandlas vid ordinarie styrelsemöten och styrelseordförandens åligganden. Utöver arbetsordningen för styrelsen påverkas styrelsens arbete också av lagar och regler som inkluderar den svenska aktiebolagslagen, bolagsordningen och Svensk kod för bolagsstyrning.
För att kunna utföra sitt arbete på ett effektivt sätt har styrelsen tillsatt ett ersättningsutskott och ett revisionsutskott med särskilda arbetsuppgifter. Utskotten behandlar ärenden som faller inom respektive område och lägger fram rekommendationer och rapporter som underlag till styrelsens beslut och åtgärder. Alla styrelseledamöter har dock samma ansvar för samtliga beslut, oavsett om den aktuella frågan granskats i ett utskott.

Styrelsen har också utfärdat riktlinjer som skall följas av VD. Riktlinjerna kräver bland annat att investeringar i anläggningstillgångar till ett värde av mer än 100 000 kr måste godkännas av styrelsen. Styrelsen skall även godkänna större transaktioner, inbegripet förvärv och försäljning eller nedläggning av verksamheter.

STYRELSELEDAMÖTER

Styrelsen i Everysport Media Group AB (publ) består av sju ledamöter. Styrelseledamöterna är Paul Fischbein (ordförande), Carl Gyllfors, Johan Ejermark, Michael Hansen, Charlotte Gustavsson och Göran af Klercker.

ERSÄTTNING

Det fasta styrelsearvodet för tiden intill slutet av årsstämman 2020 är sammanlagt 450 000 kronor, varav 250 000 kronor till styrelsens ordförande och 50 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter som inte har ett
anställningsförhållande till bolaget.
Ersättning till styrelseledamöter föreslås av valberedningen, som representerar bolagets största aktieägare, och godkänns av årsstämman.

Everysport Media Group