Revisorer

Ernst & Young AB valdes på årsstämman 2019 för en mandatperiod om fyra år, dvs till och med årsstämman 2023. Ernst & Young AB har utsett Andreas Nyberg till huvudansvarig revisor.

Revisorerna rapporterar resultatet av sin granskning genom revisionsberättelsen, som de presenterar för årsstämman. Dessutom rapporterar revisorerna resultatet av sin granskning till styrelsens revisionsutskott och till styrelsen en gång per år.

Revisionsuppdraget omfattar granskning av årsredovisning, bokföring och styrelsens samt verkställande direktörens förvaltning, övriga uppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra och rådgivning eller annat arbete som kan föranledas på grundval av iakttagelser vid granskning eller vid genomförandet av andra sådana uppdrag.

Everysport Media Group